แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
ในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ( Thailand Research Expo 2018)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านก่อนยืนยันข้อมูล

   
คำนำหน้า  
ชื่อ  
นามสกุล  
UserName  

ให้ใช้ A-Z - และ 0-9 ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
Password  
ยืนยัน Password  
เลขที่บัตรประชาชน   ใช้สำหรับจัดทำบาร์โค๊ด ในส่วนบัตรผู้เข้าร่วมประชุม
ยืนยันเลขที่บัตรประชาชน  
เพศ  
วันเดือนปีเกิด   ..
ระดับการศึกษา  
อาชีพ  
ตำแหน่งทางวิชาการ  
หน่วยงานที่สังกัด
 
ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
หน่วยงาน
 
ภาค  
     
ที่อยู่
หน่วยงาน
 
จังหวัด
อำเภอ /เขต
ตำบล /แขวง
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
     
ที่อยู่บ้าน  
จังหวัด
อำเภอ /เขต
ตำบล /แขวง
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
     
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร   ที่อยู่หน่วยงาน ที่อยู่บ้าน
email address  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก  
 


กิจกรรมที่ท่านสนใจ
(เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเชิญท่านร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 

   
ส่วนการประชุมและสัมนา    1 การประชุมขนาดใหญ่
 
 2 การประชุมขนาดกลาง
 
 3 การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง
   4 Thailand Research Symposium
   5 Twilight Program ( กระบวนการ และเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย )
 
ส่วนนิทรรศการและอื่นๆ    1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  
2 นิทรรศการงานวิจัย
  
3 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
  
4 อื่นๆ (กรุณา ระบุ )
 
ท่านรับรู้ข่าวสารการประชุมจาก    1 หนังสือเวียน
   2 website
   3
แผ่พับ
   4 โปสเตอร์
   5 โทรทัศน์
   6 วิทยุ
   7 บุคคลอื่นแนะนำ
   8 อื่นๆ (กรุณา ระบุ )
   

การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.

ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุม ( บัตร QR code ) ไปให้ท่านที่ E-mail : ของท่าน
กรุณาพิมพ์บัตร QR code ของท่านและนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
เบอร์   090-198-8151 , 090-198-8161 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)